formheader

1. Företagsuppgifter

  •  Data/telekom
  •  Elektronik
  •  Fordon
  •  Hushållsartiklar
  •  IT-tjänster
  •  Kemikalier
  •  Livsmedel
  •  Maskin/utrustning
  •  Metall
  •  Möbel/träindustri
  •  Papper
  •  Plast
  •  Råvaruhandel
  •  Textil
  •  Tjänster
  •  Transport

2. Försäkrade länder

Australien,Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Kanada, Luxemburg, Malta, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

3. Försäkrad Procentandel / Maximal Kredittid / Administrationsavgift

Kundens Grade Typ av Skydd 3.1 Försäkrad
Procentandel
3.2 Maximal Kredittid 3.3 Årlig
Administrationsavgift
Grade ej beställd Basskydd 60 % 90 dagar från
fakturadag eller 60 dagar
räknat från den sista
dagen i
faktureringsmånaden
SEK 3 500
(omfattar samtliga
era förfrågningar om
Kundernas Grade)
Grade 1 - 6 Utökat skydd 90 %
Grade 7 Basskydd 60 %
Grade 8 - 10 Ej försäkringsbar 0 %
Grade saknas Basskydd 60 %

4. Årsomsättning / Maximalt Ersättningsbelopp / Premie (SEK)

Ange er förväntade Årsomsättning 4.1 Årligt Maximalt Ersättnings-belopp För Försäkringen 4.2 Maximalt Ersättningsbelopp Per Kund 4.3 Premie
(Kryssa för) Omsättningsintervall Ersättningsbelopp Basskydd Utökat skydd Premie
 1 000 000 – 5 000 000 : 500 000 : 50 000 : 200 000 : 38 000 500 000 50 000 200 000 38 000
 5 000 001 – 10 000 000 : 750 000 : 75 000 : 300 000 : 45 000 750 000 75 000 300 000 45 000
 10 000 001 – 15 000 000 : 1 000 000 : 100 000 : 400 000 : 60 000 1 000 000 100 000 400 000 60 000
 15 000 001 – 20 000 000 : 1 250 000 : 125 000 : 500 000 : 74 000 1 250 000 125 000 500 000 74 000
 20 000 001 – 25 000 000 : 1 500 000 : 150 000 : 600 000 : 90 000 1 500 000 150 000 600 000 90 000
 25 000 001 – 30 000 000 : 1 750 000 : 175 000 : 700 000 : 98 000 1 750 000 175 000 700 000 98 000
 30 000 001 – 35 000 000 : 2 000 000 : 200 000 : 800 000 : 106 000 2 000 000 200 000 800 000 106 000
 35 000 001 – 40 000 000 : 2 250 000 : 250 000 : 1 000 000 : 115 000 2 250 000 250 000 1 000 000 115 000
 40 000 001 – 50 000 000 : 2 500 000 : 300 000 : 1 200 000 : 130 000 2 500 000 300 000 1 200 000 130 000

5. Försäkran

Vi, ovan nämnd Försäkringstagaren, accepterar härmed erbjudandet att teckna försäkringen Simplicity genom Euler Hermes Sverige filial (nedan kallat ”Euler Hermes”) i enlighet med de erhållna dokumenten, Allmänna Villkor och Särskilda Villkor, vilka vi har läst och förstått. Vi bekräftar att villkoren för Simplicity blir bindande genom vår underskrift nedan.
För att våra Försäkrade Fakturor ska omfattas av försäkringsskyddet under denna försäkring försäkrar vi att informationen i dessa Särskilda Villkor är fullständig, sann och korrekt och att vi omedelbart kommer att underrätta Euler Hermes om alla väsentliga förändringar av informationen eller något annat faktum som kan påverka de risker som är försäkrade under denna Försäkring. Vi bekräftar att denna försäkran inte begränsar vår juridiska skyldighet att hela tiden agera i god tro.
Härmed ger vi även vårt samtycke till att Euler Hermes behandlar ovan angivna personuppgifter i den mån det krävs för att fullgöra ett in-gånget försäkringsavtal. Personuppgifterna kan komma att behandlas under viss tid även om försäkring inte tecknas och sedan försäkringen upphört. Personuppgiftsansvarig är Euler Hermes. På begäran ska Euler Hermes lämna information om behandling av uppgifter samt vidta rättelse om uppgift har behandlats felaktigt.

Härmed ger jag mitt samtycke till att Euler Hermes Sverige filial behandlar ovan angivna personuppgifter i den mån det krävs för att fullgöra uppdraget. Personuppgiftsansvarig är Euler Hermes Sverige filial. På begäran skall Euler Hermes Sverige filial lämna information om behandling av uppgifter samt vidta rättelser om uppgift har behandlats felaktigt.